Acció des del Pla Integral d’Acompanyament a l’Estudiant (PIAE+) per a l’equip de professors tutors PIAE+ de qualsevol centre de la UPV en col·laboració amb l’ICE.
Se celebrarà via TEAMS el dia 6 d’abril de 12.00 a 13.30 h, i la durà a terme Isabel Andreu, del CEDAT.

La inscripció i informació està en el següent enllaç:
https://informes.cfp.upv.es/portal-oferta/oferta/301/428/index

Els objectius són:

• Informar el professorat dels aspectes educatius que garantisquen la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat

• Conèixer les característiques de l’alumnat amb discapacitat i/o necessitats educatives específiques i la seua implicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge

• Donar a conèixer els protocols d’intervenció amb l’alumnat amb necessitats educatives especifiques: suports i adaptacions.