PATU és el Pla d’Acció Tutorial Universitari. Aquest exerceix un paper molt important en el procés d’adaptació de l’estudiant de nou ingrés, gràcies a la seua integració en un grup tutelat per alumnes-tutors i professors-tutors de la mateixa titulació, que ajuden i acompanyen a l’estudiant durant el seu primer curs acadèmic.

Quan un estudiant accedeix per primera vegada a la universitat s’enfronta a un dels majors reptes de la seua vida estudiantil. Per això, la UPV acompanya als seus estudiants en aquest procés d’adaptació amb les Jornades d’Acolliment i el Pla d’Acció Tutorial Universitari (PATU), dos projectes específics per als estudiants de primer curs inclosos en el Pla Integral d’Acompanyament a l’Estudiant (PIAE+), una iniciativa global per als estudiants de qualsevol curs de grau, màster i doctorat de la UPV.

OBJECTIUS:

Principalment, orientar als estudiants durant el seu primer curs en la UPV.

  • Reduir l’impacte que suposa l’accés a la Universitat.
  • Informar sobre els serveis, activitats i tots els aspectes rellevants que ofereix la facultat i escola, a més de la UPV en general.
  • Augmentar la participació en les diferents activitats que organitzen tant el centre com la Universitat per a proporcionar-li un paper més actiu i millorar la seua implicació en la vida universitària.
  • Assessorar individual i grupalment en aquells aspectes acadèmics, socials i personals que ho requerisquen per a configurar millor el seu itinerari formatiu i optimitzar així el seu rendiment acadèmic.

CARACTERÍSTIQUES

El Pla d’Acció Tutorial contempla les següents activitats:
  • Formació de grups tutorials de 5-10 estudiants de nou ingrés amb estudiantat de cursos superiors (alumne-tutor) i professorat (professor-tutor) tots dos de la mateixa titulació que els ofereixen visions complementàries sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • Sessions tutorials periòdiques, individuals i grupals, al llarg del curs amb major rellevància durant els primers mesos en què l’estudiant presenta més dificultats i requereix més suport per part de l’equip de tutors.
  • Tutorització sobre tots els àmbits acadèmics: metodologia d’estudi, aprofitament de les classes, planificació de les assignatures, tràmits administratius o activitats i serveis de la UPV.

Vols participar en el Programa d’Acció Tutorial?

Ajuda a guiar a un grup d’estudiants de nou ingrés perquè s’adapten i integren a la seua nova vida universitària mitjançant la realització de reunions grupals al llarg del seu primer curs.

Els participants obtindran:

-Fins a 1ECTS en activitats universitàries.
-Formació complementària per part de l’ICE.
-Reconeixement en la valoració de Beques UPV.

 

 

→Més información sobre PATU